Regulamin
REGULAMIN USŁUG SERWISU e-finanser.pl
prowadzonych w ramach serwisu www.e-finanser.pl
1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem portalu e-finanser.pl jest spółka 4MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-231), przy ul. Płockiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr-em 0000270753, numer identyfikacji podatkowej NIP: 956-23-00-663, numer REGON: 341306892. Szczegółowe dane kontaktowe zawiera punkt 12.6 niniejszego Regulaminu.
1.2 e-finanser.pl to nowoczesny serwis internetowy optymalizujący pracę firm zajmujących się funkcjonowaniem w branży marketingu wielopoziomowego w odniesieniu do rynku pośrednictwa sprzedaży produktów finansowych. Aplikacja pozwoli zdefiniować, a także monitorować i zarządzać rozwojem struktur sprzedażowych przy pomocy szerokiego wachlarza narzędzi oraz środków motywacyjnych. Użytkownik będzie mógł w elastyczny sposób określić sposób funkcjonowania struktury sprzedaży produktów, monitorować tempo rozwoju lub redukcji skali funkcjonowania struktury sprzedaży, a także identyfikacji mocnych i słabych stron gałęzi tej struktury. Serwis umożliwia również ocenę rentowności wdrożenia nowych produktów finansowych na rynek oraz prognozuje wyniki sprzedaży produktów finansowych przez daną strukturę organizacyjną. 
1.3 Użytkownicy zarejestrowani, tzn. posiadający konto w serwisie e-finanser.pl zobowiązani są do zaakceptowania postanowień Regulaminu, które jest wymagane do utworzenia konta.
1.4 Brak akceptacji Regulaminu uprawnia do korzystania z serwisu wyłącznie na zasadach i w zakresie korzystania z serwisu przez użytkowników niezarejestrowanych (tzw. Gości).
e-finanser.pl zgodnie z Regulaminem.
1.6 W momencie dokonania prawidłowej rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Właściciela Konta lub Użytkownika, tym samym dochodzi do zawarcia Umowy. Umowa obowiązuje od momentu zakończenia procesu rejestracji do końca okresu, za który Właściciel Konta wniósł opłatę abonamentową lub przez okres korzystania z pakietu bezpłatnego.
 
1.7 Regulamin nabywa mocy z dniem opublikowania go na stronie e-finanser.pl

 

2. Pojęcia i definicje

2.1 Tabela opłat – wykaz opłat za korzystanie z Pakietów, wydawana i publikowana na stronie internetowej Serwisu przez 4MANAGEMENT Sp. z o.o.; opłaty za korzystanie w serwisie dokonywane w momencie rejestracji lub przedłużające dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu wskazane w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
2.2 Hasło – ciąg znaków używany przez Użytkownika do uzyskiwania dostępu do Systemu;
2.3 Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
2.4 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 43(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego – Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)
2.5 Konto – prowadzone dla Użytkownika zarejestrowanego pod unikalną nazwą (e-mail/login) konto, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego aktywności w serwisie.
2.6 Konto indywidualne – utworzony podczas rejestracji dostęp do serwisu dla pojedynczego użytkownika zapewniający możliwość korzystania z serwisu e-finanser.pl po zalogowaniu, tzn. wprowadzeniu adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz indywidualnego hasła.
2.7 Konto firmowe – utworzony podczas rejestracji dostęp do serwisu dla użytkownika firmowego zapewniający możliwość korzystania z serwisu e-finanser.pl po zalogowaniu, tzn. wprowadzeniu adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz hasła. Utworzenie konta firmowego jest możliwe pod warunkiem wprowadzenia niezbędnych danych do faktury oraz opłacenia abonamentu.
2.8 Gość – użytkownik nieposiadający konta w serwisie e-finanser.pl
2.9 Profil – dane użytkownika serwisu, które może on dowolnie modyfikować w zakładce „Twoje konto”.
2.10 4MANAGEMENT- Właściciel serwisu – spółka 4MANAGEMENT Sp. z o.o z siedzibą Warszawie (01-231), przy ul. Płockiej 15;
2.11 Usługa – odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom Produktów.
2.12 Zarządca - jest osobą, która posiada dostęp do konta Użytkownika, bez prawa dokonywania zmian w jego danych, i prawo korzystania z wszystkich jego funkcjonalności.
2.12 Użytkownik Serwisu e-finanser.pl– każda osoba fizyczna (w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować pod nadzorem przedstawiciela ustawowego; w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 13 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną występująca w Serwisie jako zarządca.

 

 

3. Zasady korzystania z serwisu

3.1 Świadczenie usługi odbywa się drogą elektroniczną w sposób automatyczny.
3.2 Korzystanie z serwisu wymaga spełnienia niżej wymienionych wymagań technicznych, bez spełnienia których serwis może nie działać w pełni poprawnie:
 
• Minimalne wymagania dot. przeglądarki internetowej:
o Internet Explorer wersja 9 i wyższa,
o Chrome 20 i więcej,
o Firefox 20 i więcej
• Minimalne wymagania dot. rozmiaru ekranu:
o Ekran 1024×768
• Wymagane mechanizmy obsługi przeglądarki:
o Włączone JavaScript oraz Cookies.
 
3.3 Jeżeli powyższe wymagania techniczne nie zostaną łącznie spełnione możliwe jest wystąpienie nieprawidłowości w działaniu serwisu, za które 4MANAGEMENT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, gdyż wynikają one z niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu.
3.4 System dostępny jest pod adresem e-finanser.pl
3.5 Użytkownik Serwisu korzysta z Serwisu dobrowolnie.
3.6 Użytkownik Serwisu wprowadzając swoje dane do rejestracji w Serwisie wyrażają tym samym zgodę na ich przechowywanie przez Właściciela Serwisu.
 
4. Rejestracja

4.1 Skorzystanie z serwisu e-finanser.pl wymaga rejestracji w serwisie. 
4.2 Użytkownik rejestruje swoje konto w serwisie zakładając konto firmowe po kliknięciu w opcję „Zarejestruj się”, a następnie wybierając jeden z abonamentów, uzupełniając dane firmowe i konta (m.in. adres e-mail (login), dane firmowe). Po uzupełnieniu formularza rejestracji użytkownik akceptuje Regulamin serwisu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych i klika przycisk „Załóż konto”. Pełna rejestracja nastąpi po kliknięciu linku aktywującego, który zostanie wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji. Link aktywacyjny traci swoją ważność po upływie 7 dni od momentu wysłania go przez serwis. Po upływie terminu ważności linka aktywacyjnego należy od początku zarejestrować konto, tzn. przejść cały proces rejestracji.
4.3 Po zarejestrowaniu się w sposób opisany powyżej Użytkownicy Zarejestrowani mogą zalogować się do funkcjonalności Serwisu poprzez podanie adresu elektronicznego podanego przy rejestracji (loginu) i wybranego hasła. Użytkownik może odzyskać zapomniane hasło, wybierając opcję „Zapomniałem hasła” oraz wpisując swój adres e-mail (login), podany podczas rejestracji, na który zostanie przesłany link do zmiany zapomnianego hasła. Klikając w otrzymany link zmiany hasła, użytkownik wprowadza nowe hasło dostępu do swojego konta podając dwukrotnie nowe hasło, jako hasło oraz jego powtórzenie.
 
5. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika Serwisu
 
5.1 Użytkownik Serwisu podczas rejestracji ma obowiązek podać wszelkie wymagane przez Właściciela Serwisu dane osobowe identyfikujące go w sposób jednoznaczny.
5.2 Użytkownik Serwisu oświadcza, że dane wprowadzane przez niego do Serwisu są zgodne ze stanem rzeczywistym i będą na bieżąco aktualizowane.
5.3 Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych zamieszczonych w Serwisie.
5.4 Treści zamieszczone przez Użytkownika Serwisu w Serwisie są własnością Użytkownika Serwisu i wyłącznie on ponosi za nie odpowiedzialność.
5.5 Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, przy czym wraz z rezygnacją z Usługi, dane Użytkownika Serwisu są usuwane z Serwisu.
5.6 Użytkownik Serwisu jest odpowiedzialni za utrzymanie w tajemnicy haseł i nazw będących danymi dostępowymi do swojego Konta. Właściciel Serwisu nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownik Serwisu wyżej wymienionych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.
5.7 Celem odzyskania zapomnianego Hasła, Użytkownik Serwisu powinien skorzystać z opcji automatycznego odzyskiwania Hasła dostępnej na stronie logowania i postępować zgodnie z dalszymi poleceniami systemowymi. Ustalenie nowego Hasła dostępowego dla Użytkownik Serwisu odbywa się w sposób automatyczny.
5.8 Akceptując Regulamin Użytkownik Serwisu oświadcza, że:
• zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać; 
• wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu wprowadzonych danych osobowych. Powyższa zgoda obejmuje wykorzystywanie przez Właściciela Serwisu wyżej wymienionych danych osobowych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883) w tym na otrzymywanie informacji handlowej od 4MANAGEMENT Sp. z o.o. na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny email, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204);
• wyraża zgodę na otrzymywanie od Właściciela Serwisu wiadomości e-mail związanych z Serwisem, w szczególności: informacji o zmianie Regulaminu, informacji o mającej nastąpić przerwie technicznej, informacji o uaktualnieniach Serwisu.
5.9 Użytkownicy odpowiadają za wszelkie publikowane przez siebie treści (dane, informacje, rysunki, grafiki, linki etc.), w tym ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim zamieszczonymi przez siebie treściami (zarówno w opisach produktów, katalogach, sieciach, itp.). Użytkownicy zobowiązani są do uwolnienia 4MANAGEMENT Sp. z o.o. w pełnym zakresie od ewentualnej odpowiedzialności powstałej w wyniku zamieszczonym przez nich treści oraz do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów. Treści publikowane przez Użytkowników nie mogą:
• naruszać przepisów prawa, w tym w szczególności zabronione jest:
o propagowanie totalitarnego ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle różni narodowościowych etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
o publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, a także prezentowanie treści pornograficznych lub udostępnianie ich małoletniemu w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nimi;
o pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.
• zawierać danych osobowych osób trzecich – w szczególności ich adresów e-mail, nr telefonów, a także wszelkich innych danych, na podstawie których można je zidentyfikować;
• realizować znamion czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.);
• stanowić nieuczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu art. 4 ustawy z 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206);
• naruszać przepisów ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230);
• naruszać cudzych dóbr osobistych, w szczególności: prawa do prywatności, prawa do wizerunku, czci, dobrego imienia;
• obrażać uczuć innych, w tym w szczególności nie mogą mieć wulgarnego, obscenicznego, erotycznego lub pornograficznego charakteru.
 
6. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność 4MANAGEMENT Sp. z o.o.
 
6.1 4MANAGEMENT Sp. z o.o. oświadcza, iż dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi, oraz posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje umożliwiające realizację Serwisu.
6.2 4MANAGEMENT Sp z o.o. zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy zapewnieniu prawidłowego, całodobowego działania serwisu e-finanser.pl, przy czym zastrzega sobie prawo do przerw technicznych koniecznych do wprowadzenie odpowiednich zmian, unowocześnień, poprawek w działaniu serwisu. Przerwy techniczne będę wykorzystywane w szczególności do należytego utrzymania Serwisu i/lub usunięcia stwierdzonych awarii.
6.3 4MANAGEMENT Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania serwisu e-finanser.pl całości albo w części oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane błędami, awarią bądź przerwami w działaniu serwisu. W razie awarii serwerów lub innych przeszkód technicznych (niezależnie od ich przyczyny), 4MANAGEMENT Sp. z o.o. nie odpowiada względem Użytkowników za dostępność serwisu e-finanser.pl i sprawność jego funkcjonalności.
6.4 W przypadku pojawienia się błędów lub awarii w działaniu serwisu e-finanser.pl. Użytkownicy mają prawo zwrócić się do administratora serwisu e-finanser.pl z informacją o zaistniałych usterkach wysyłając wiadomość e-mail na adres info@e-finanser.pl 4MANAGEMENT Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia.
6.5 4MANAGEMENT Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia usterek lub zakłóceń w działaniu serwisu e-finanser.pl zgłoszonych przez Użytkownika.
6.6 4MANAGEMENT Sp z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za:
 
• szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z serwisu e-finanser.pl oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji,
• szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z serwisu e-finanser.pl, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych,
• przypadki braku dostępności serwisu e-finanser.pl zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
 
6.7 Użytkownicy odpowiadają osobiście za publikowane przez siebie treści i dane oraz ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim zamieszczonymi przez siebie informacjami, danymi, tym samym 4MANAGEMENT Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dodawane przez Użytkowników treści i danych w serwisie.
6.8 Zarówno użytkownicy posiadający, jak i nieposiadający konta w serwisie e-finanser.pl mają prawo do zgłoszenia bezprawności treści, czy też naruszenia niniejszego Regulaminu przez treści umieszczone przez innego Użytkownika. Zgłoszenia dokonuje się droga mailową na adres: info@e-finanser.pl
6.9 4MANAGEMENT Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek informacji, materiałów, danych i treści dostępnych w serwisie e-finanser.pl, jeśli będą one sprzeczne z postanowienia niniejszego Regulaminu.
6.10 W przypadkach opisanych w punktach powyżej 4MANAGEMENT Sp z o.o. ma prawo zablokować konto Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub je usunąć, informując Użytkownika na adres e-mail podany podczas rejestracji o przyczynach tego faktu.
6.11 Użytkownik, którego konto zostało zablokowane lub usunięte, może zająć stanowisko w tej sprawie wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@e-finanser.pl. Stanowisko 4MANAGEMENT Sp z o.o. zostanie przedstawione w odpowiedzi e-mailowej na otrzymana wiadomość w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wiadomości od Użytkownika.
6.12 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania przeprowadzone przy użyciu założonego przez siebie konta, również w przypadku udostępnienia konta osobie trzeciej.
6.13 4MANAGEMENT Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Użytkownika podczas rejestracji konta lub przy jego edycji, zwłaszcza błędnego adresu e-mail, który uniemożliwi otrzymanie linka aktywacyjnego do potwierdzenia założenia konta, w tym również niedostarczenie powiadomień spowodowane zablokowaniem przez serwer poczty Użytkownika odbierania wiadomości z serwera lub przepełnienie skrzynki pocztowej Użytkownika.
6.14 4MANAGEMENT Sp z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonanie i realizację zakupów dokonanych za pośrednictwem serwisu e-finanser.pl
6.15 Zakończenie stosunku wiążącego Właściciela Serwisu z Użytkownikiem Serwisu albo odebranie lub zawieszenie możliwości korzystania przez Użytkownika Serwisu nie powoduje zwrotu wniesionych w trakcie trwania świadczenia Serwisu opłat.
6.16 Właściciel Serwisu informuje, iż korzystanie z Serwisu wymaga dokonania zapłaty wnoszonej przez Użytkownika Serwisu, na warunkach Regulaminu oraz Tabeli Opłat.
 

 

7. Funkcjonalności serwisu
 
7.1 Użytkownicy Niezarejestrowani (Goście) mogą wyłącznie przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie na stronie głównej i podstronach – „jak to działa?”, „cennik”, „kontakt”, „faq”, o nas”, „zaufali nam”, „regulamin”. Mogą również przejść do ekranu rejestracji oraz logowania.
7.2 Użytkownik Niezarejestrowany (Gość) nie ma dostępu do funkcjonalności zastrzeżonych dla Użytkowników Zarejestrowanych.
7.3 Użytkownicy Zarejestrowani mają dostęp do treści dostępnych dla Użytkowników Niezarejestrowanych a po zalogowaniu do funkcjonalności zgodnie z uprawnieniami, tj. rolą w systemie.
7.4 Funkcjonalności dla użytkowników zarejestrowanych, tzn. posiadających aktywne konto w serwisie dla uprawnień/roli Zarządca:
• podgląd strony głównej
• tworzenie sieci przy pomocy kreatora lub samodzielnie po uzupełnieniu szczegółowych danych
• dostęp do aktualnej bazy szczegółowych informacji oraz danych finansowych dotyczących obsługiwanych sieci produktów
• moduł zarządzania systemem prowizyjnym bądź premiowym dla sprzedawców, czyli rozliczania efektywności ich pracy
• tworzenie wewnętrznych konkursów sprzedażowych mających na celu kontrolę efektywności funkcjonowania danej struktury organizacyjnej
• funkcjonalność monitorowania rejestru sprzedaży
• dodawanie nowego produktu poprzez uzupełnienie szczegółowych danych
• dodawanie do istniejącej sieci nowych partnerów
• dodanie nowego zarządcy, usunięcie lub deaktywacja konta zarządcy
• wykupywanie płatnych dostępów dla swoich zarządców
• edycja danych firmowych i zmiana hasła
• kupowanie reklamy w serwisie
• usuwanie konta zarządcy
• przedłużanie abonamentu
7.5 Funkcjonalności dla użytkowników zarejestrowanych, tzn. posiadających aktywne konto w serwisie dla uprawnień/roli Partner:
• podgląd strony głównej
• dostęp do konta Użytkownika
• zarządzanie kontem 
• monitorowanie danych finansowych
• tworzenie sieci
8. Poufność


8.1 Dane osobowe Użytkowników mogą być przechowywane przez 4MANAGEMENT Sp. z o.o w sytuacjach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz ustawą o świadczenie usług elektronicznych (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) z dn. 18 lipca 2002 r.
8.2 Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i 4MANAGEMENT Sp. z o.o. zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim.
8.3 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawienia i żądania usunięcia.

 
 
9. Tabela opłat


9.1 Aby korzystać z serwisu Użytkownicy muszą wnieść opłatę zgodną z Tabelą opłat umieszczonym w Załączniku 1 Regulaminu.
9.2 Zrzeczenie się usług przez Właściciela Konta, nie prowadzi do zwrotu poniesionych przez Właściciela Konta kosztów.

 
10. Rezygnacja z Usługi i rozwiązanie Umowy


10.1 Właściciel Konta lub Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć stosunek wiążący go z Właścicielem Serwisu. W tym celu musi zażądać likwidacji swojego Konta i zaprzestać użytkowania Systemu. Rezygnacja z Usługi nie powoduje zwrotu wniesionych w trakcie korzystania z Usługi opłat.
10.2 Umowa może zostać rozwiązana w następujących sytuacjach:

• za porozumieniem stron – w każdym czasie zgodnie z treścią porozumienia;
• w przypadku braku logowania do Systemu w wersji darmowej przez 30 kolejnych dni;
• poprzez naruszenie przepisów prawa;
• w innych przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
11. Prawa autorskie


11.1 e-finanser.pl stanowi własność 4MANAGEMENT Sp. z o.o. i jest chroniony przez polskie prawo własności intelektualnej. Korzystając z Systemu Właściciel Konta i Użytkownik zobowiązuje się do uszanowania prawa własności intelektualnej. Żadna część zasobów portalu e-finanser.pl nie może być publikowana bez pisemnej zgody 4MANAGEMENT Sp. z o.o. pod rygorem nieważności udzielonej przez osobę upoważnioną do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i zapisywanie danych na dysk komputera jest dozwolone jedynie do prywatnego użytku Użytkownika portalu e-finanser.pl

11.2 Umieszczane na portalu e-finanser.pl materiały, treści, informacje, w szczególności, lecz nie wyłącznie artykuły, są chronione Prawem Autorskim, wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na portalu e-finanser.pl jest prawem zabronione i wymaga indywidualnej zgody 4MANAGEMENT udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez osobę upoważnioną do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.

11.3 4MANAGEMENT Sp. z o.o. zachowuje wyłączne prawo własności do e-finanser.pl oraz wszelkiej własności intelektualnej w nim zawartej. Właściciel Konta i Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą zagrażać prawom własności intelektualnej 4MANAGEMENT Sp. z o.o. odnoszącym się do e-finanser.pl, ograniczać takie prawa lub ingerować w nie.
11.4 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 
12. Postanowienia końcowe


12.1 Niniejszy Regulamin oraz funkcjonowanie i korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu. W razie jakiegokolwiek sporu pomiędzy 4MANAGEMENT a Użytkownikiem właściwym miejscowo sądem jest sąd właściwy dla siedziby 4MANAGEMENT.
12.2 4MANAGEMENT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Właściciela Konta i Użytkowników do zespołu obsługi Systemu, a dotyczących kwestii funkcjonowania Systemu. Treści takie mogą być publikowane na stronach e-finanser.pl w dziale FAQ (Najczęściej Zadawane Pytania). Informacje upubliczniane na stronach Systemu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
12.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz obowiązującego prawa polskiego.
12.4 4MANAGEMENT Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, bez konieczności podawania przyczyn zmiany oraz informowania Użytkowników o zmianie, za wyjątkiem zmian w Regulaminie znacząco zmieniających jego wcześniejszą treść.
12.5 4MANAGEMENT ma prawo rozbudowywać i dodawać nowe funkcjonalności serwisu e-finanser.pl bez uprzedniej wiedzy i zgody Użytkowników zarejestrowanych w serwisie. Dodanie nowych funkcjonalności nie wymaga zmiany regulaminu.
12.6 Dane teleadresowe – kontaktowe właściciela portalu e-finanser.pl, tj. 4MANAGEMENT Sp. z o.o
Adres rejestrowy: ul. Płocka 15, 01-231 Warszawa
Dane korespondencyjne: ul. Płocka 15, 01-231 Warszawa
E-mail: info@e-finanser.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach PO IG Działanie 8.1. "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość."
© Copyright 2013 e-FINANSER