Najczęściej zadawane pytania

Dla kogo jest e-finanser.pl?
Serwis e-finanser.pl został stworzony z powodu coraz szybciej rozwijającej się branży rynku marketingu wielopoziomowego w odniesieniu do rynku pośrednictwa sprzedaży produktów finansowych. Nisza, która istniała na rynku, a także rosnące zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, które w dużej mierze wzbogaciłoby możliwości osób i firm szukających tego typu rozwiązań. 
 
e-finanser.pl stanowią rozwiązanie dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. Jest to związane z faktem, iż poziom zarządzania własnym przedsiębiorstwem, interesem bądź usługą pod względem implementacji najnowszych rozwiązań marketingowych jest opcją konkurencyjną dla aplikacji wdrażanych przez duże firmy bądź przedsiębiorstwa.  Należy podkreślić, iż propozycje zarządzania zastosowane w naszym serwisie, stanowią nowatorskie rozwiązanie na rynku polskim przy stosunkowo niewielkim stopniu nakładów własnych.
 
Nasza aplikacja pozwala również na zarządzanie strukturą sprzedażową przy pomocy szerokiego wachlarza narzędzi oraz środków motywacyjnych. Pozwala to na tworzenie prognoz sprzedażowych z dużym poziomem prawdopodobieństwa, Należy podkreślić, iż Użytkownik na każdym efekcie działania serwisu ma możliwość monitorowania realizacji swojego przedsięwzięcia.
Na czym polega proces definiowania struktury sprzedaży?
Użytkownik będzie miał możliwość określenia takich parametrów struktury sprzedaży jak:
 
• Maksymalna liczba poziomów,
• Liczba poziomów, która determinuje prowizje sprzedawców od rekrutowanych innych osób,
• Wysokość prowizji na poszczególnych poziomach,
• Systemy motywacyjne dotyczące premii naliczanych w przypadku osiągnięcia poszczególnych progów:
o Łącznej wartości sprzedaży indywidualnej,
o Łącznej wartości zarządzanej grupy,
o Poziomu prowizji za odnowienie sprzedaży produktu finansowego.
 
Przekroczenie granicznych wartości parametrów sprzedażowych spowoduje automatyczne wysłanie wiadomości do Użytkownika. Poza tym aplikacja będzie automatycznie monitorował zestaw parametrów wpływających na sposób funkcjonowania struktury. Należą do nich takie elementy jak:
 
• Trend i tempo rozwoju sprzedaży ujęte w sposób ilościowy i wartościowy w całej strukturze oraz jej poszczególnych, 
• Trend i tempo zmiany liczby sprzedawców,
• Zmiana tempa sprzedaży poszczególnych produktów.
 
Kim jest sponsor w MLM?
Sponsor w marketingu wielopoziomowym jest osobą, która wprowadza inną osobę do swojej firmy.

Zadaniem sponsora jest również:
- wytłumaczyć osobie wprowadzanej jak powinna działać w danej firmie
- przekazanie tejże osobie podstawowej wiedzy o firmie, jej produktach
- pomoc w budowaniu biznesu w tym przedsiębiorstwie.
 
W jaki sposób Użytkownik będzie mógł motywować swoich sprzedawców?
Każdy zarządca sieci będzie miał możliwość organizacji konkursów, określenia jego zasad i celów sprzedażowych. Do jego uprawnień będzie należało również monitorowanie jego przebieg, decydowanie o sposobie wyłonienia zwycięzcy, który osiągnie wcześniej zdefiniowany przez Użytkownika cel konkursu. Należy dodać, że aplikacja będzie automatycznie oceniała tę zmienną, która zostanie wyznaczona przez Zarządcę, jako  decydującą o wynikach zorganizowanego przez niego konkursu. Ponadto  uczestnicy konkursu będą mogli, w każdej chwili jego trwania,  monitorować jego wyniki oraz pozycję w rankingu przy pomocy pośrednictwa konta sprzedawcy. Ten rodzaj konta jest tworzony przez Użytkownika zarządzającego siecią. Stosowana aplikacja umożliwi również stworzenie zindywidualizowanej struktury mechanizmów motywacyjnych sprzedaży.
 
Obszary, które wymagają wsparcia analitycznego i rekomendacji:
• zarządzanie strukturą sprzedażową
• wybór narzędzi i mechanizmów motywacji
• prognozowanie sprzedaży
• monitoring realizacji przedsięwzięć
 
Czym jest minimalna kwalifikacja?
Pojęcie to oznacza minimalny miesięczny zakup towarów, który jest wymagany od danego sprzedawcy, aby mogło zostać naliczone wynagrodzenie jemu przysługujące. Nieosiągnięcie tego pułapu wykluczy możliwość przeliczenia zdobytych punktów na realne pieniądze. Każdy Użytkownik powinien przed przystąpieniem do jakiejkolwiek struktury mlm wiedzieć, jakiej kwocie odpowiada minimalny zakup. Wiąże się z tym konieczność zużycia bądź sprzedaży określonej ilości towaru.
 
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?
Napisz do nas z użyciem formularza na stronie "Kontakt" lub prześlij nam swoje pytanie na nasz e-mail: info@e-finanser.pl.
 
Co to jest sieć MLM?
Marketing wielopoziomowy (MLM – Multi-Level Marketing), zwany jest także marketingiem sieciowym. Termin ten oznacza strategię marketingową i sposób funkcjonowania  firmy, a także jej współpracowników. Są nimi niezależni dystrybutorzy. Marketing wielopoziomowy jest gałęzią sprzedaży bezpośredniej, która polega na oferowaniu towarów i usług konsumentom w sposób bezpośredni. MLM wykorzystuje do tego zasady kontaktu indywidualnego najczęściej w:
 
• domu klienta,
• miejscu pracy,
• innymi miejscami, za wyjątkiem stałych punktów sprzedaży detalicznej.
 
Oznacza to, że marketing wielopoziomowy jest formą sprzedaży detalicznej poza tradycyjną siecią sklepową, wymaga bowiem:
 
• osobistej prezentacji produktu,
• udzielenia stosownych wyjaśnień.
 
Ponadto MLM pozwala sprzedawcom na budowanie osobistych struktur współpracowników, od sprzedaży których otrzymuje się dodatkowe prowizje. Każdy sprzedawca w marketingu wielopoziomowym ma  możliwość zbudowania własnej struktury handlowców, w której każdy jest wynagradzany na podstawie obowiązującego w danej firmie planu marketingowego. Pozycja w firmowej hierarchii nie determinuje wysokości zarobków. Jest to bowiem skorelowane z planem marketingowym.
 
Abonament i płatności
Każdy podmiot gospodarczy może wykupić jeden lub więcej abonament dla osoby zarządzającej sprzedażą. Wiąże się to z jego potrzebą biznesową. Usługa oferuje Użytkownikowi 3 rodzaje abonamentów: 
 
• pierwszy pozwalający posiadać jedno konto sprzedażowe – cena 100 zł
• drugi umożliwiający na wykreowanie pięciu kont – 300 zł
• trzeci, który zakłada utworzenie nawet 10 kont – 500 zł.
 
Płatności za usługę będzie można dokonać w bezpiecznym integratorze płatności online, PayU, PayPal i przelewy24.pl. Po uiszczeniu opłaty Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem o pomyślności przeprowadzenia transakcji, a także możliwości zalogowania się do serwisu przy wykorzystaniu loginu i hasła, które zostały podane podczas rejestracji. Wszystkie komunikaty znajdują się w zakładce „Powiadomienia” na stronie głównej Użytkownika tuż po zalogowaniu.
 
 
Czym jest cykl życia produktu?
Określany również rynkowym cyklem życia produktu, jest to okres  czasu, w którym produkt jest obecny na rynku. Cykl ten składa się z czterech faz:
 
• wprowadzenia na rynek
• wzrostu sprzedaży
• nasycenia/dojrzałości
• spadku sprzedaży
 
 
Czym jest współzależność produktów?
Współzależność produktów pozwala dostrzec korelację i regresję zachodzące pomiędzy produktami znajdującymi się w portfelu usług Użytkownika. Przy czym:
 
• Korelacja pozwala stwierdzić, czy istnieje związek między badanymi produktami, a także jaka jest jego siła i kierunek
• Regresja daje możliwość oszacowania wartości cechy danego produktu na podstawie wartości przyjmowanych przez drugą wartość.
 
Czym jest cykl życia partnerów?

Cykl życia partnerów jest to okres, w którym przynajmniej dwa podmioty są związane są związane wspólnym planem osiągnięcia wyznaczonego celu. (zawierają porozumienie w celu osiągnięcia wyznaczonego celu końcowego, określonych korzyści). Cykl partnerstwa składa się z trzech faz:

 
• Nawiązania współpracy
• Realizacji projektu/programu
• Partnerstwa strategicznego

Natomiast etapy zarządzania projektem to:
 
1) Tworzenie koncepcji
2) Definiowanie projektu
3) Sporządzanie planu projektu
4) Realizacja projektu
5) Zamknięcie projektu
 
Czym jest premia?
Premia z kolei może być również traktowana jako świadczenie, które uzależnione jest od spełnienia określonych w regulaminie wynagradzania przesłanek pozytywnych i niewystąpienia negatywnych, sformułowanych w sposób konkretny i sprawdzalny. Nie oznacza to jednak, że muszą one przybierać postać ponadprzeciętnych osiągnięć.
 
Czym jest prowizja?
Prowizja jest składnikiem wynagrodzenia za pośredniczenie w zawieraniu umowy na rzecz osoby dającej polecenie lub zawieranej w jej imieniu. Jej wysokość jest ustalana w procentach w odniesieniu od wartości zawieranej transakcji. Występuje najczęściej w handlu i usługach, czyli  w miejscach, gdzie występuje korelacja pomiędzy zaangażowaniem pracownika (wynikami jego pracy) a wysokością wynagrodzenia. Wysokość prowizji jest ustalana jako procent np. od osiągniętej marży ze sprzedanych towarów.
 
Czym jest struktura sprzedażowa?
Struktura sprzedażowa jest sumą wszystkich strategii, procedur i narzędzi sprzedażowych, które są używane przez osoby wchodzące w jej zakres. Decyzje podejmowane przez jej lidera oddziaływają na wszystkie mechanizmy jej funkcjonowania, ponieważ określają zasady i metody postępowania wszystkich sprzedawców. 
 
Najważniejsze mechanizmy struktury sprzedażowej:
 
• Narzędzia sprzedaży
• System informacyjny
• Projekt procesu sprzedażowego
• Program szkoleń sprzedażowych
• Obszar terytorium sprzedażowego
• System wynagrodzeń
• Praktyki zarządzania sprzedażą
• Administracja i wsparcie sprzedaży
• Przypisanie rynków i klientów konkretnym zespołom sprzedażowym/sprzedawcom
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach PO IG Działanie 8.1. "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość."
© Copyright 2013 e-FINANSER